ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΙΚΕ

Η Εταιρεία "ΕΜΠΕΒΑΣΙΣ ΙΚΕ" με έδρα την Καβάλα δραστηριοποιείται στους τομείς Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών και Ενισχύσεων - Επεμβάσεων σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια ή εγκαταστάσεις των τελικών καταναλωτών.

Ως «Ενεργειακή απόδοση»: ορίζεται ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας προς την εισροή ενέργειας.

Έτσι κτίρια ή εγκαταστάσεις με την ίδια επίδοση σε υπηρεσίες ή αγαθά, καταναλώνουν τόσο λιγότερη ενέργεια, όσο μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση έχουν.

Με τον όρο «Ενέργεια»: ορίζονται όλες οι μορφές ενεργειακών προϊόντων, τα καύσιμα, η θερμότητα, η ανανεώσιμη ενέργεια, ο ηλεκτρισμός κλπ.

Από τα παραπάνω φαίνεται πόσο κεφαλαιώδης είναι ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης, αφού συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και περαιτέρω στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρία στοχεύει στη «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης», μέσω τεχνολογικών αλλαγών στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια καθώς και μέσω συμβουλών αλλαγής στη συμπεριφορά ή και οικονομικών συμβουλών των τελικών καταναλωτών.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό, αφορούν επεμβάσεις τόσο στον φέροντα οργανισμό όσο και στον οργανισμό πλήρωσης των πάσης φύσεως δομημάτων. Στην έννοια των δομημάτων περιλαμβάνονται κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και από μεταλλικά στοιχεία.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Καβάλα

- ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ

Διπλ/χος Πολιτικός Μηχανικός MSc

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγιάλι Καβάλας, Τ.Κ. 65201

Τηλ. 2510 220014 Fax. 2510 834544

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός τίτλος ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΙΚΕ

Εταιρικό κεφάλαιο 71.000,00 €

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 158536930000

Διεύθυνση Περιγιάλι Καβάλας, Τ.Κ. 65201


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ονοματεπώνυμο ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 141966430000

Κεφαλαιακή Συμμετοχή Κεφαλαιακές εισφορές

Νόμιμος εκπρόσωπος Βασίλειος Γ. Ευφροσυνίδης

Ιδιότητα Μέλος και Διαχειριστής

Διεύθυνση Αμύντα 26-28, Καβάλα, Τ.Κ. 65302


Ονοματεπώνυμο Χρήστος Ν. Ευφροσυνίδης

Κεφαλαιακή Συμμετοχή Κεφαλαιακές εισφορές

Ιδιότητα Μέλος

Διεύθυνση Αμύντα 26-28, Καβάλα, Τ.Κ. 65302